Entry List for BCC 15|0 RATED #1

# Name Rating USCF ID Section Byes
1 J. Timothy Sage 2175 10146712
2 Michael P Carey 2050 10120560
3 Yuanzhe Wang 1688 14647174
4 Achyuta Rajaram 1551 14915688
5 Pragyan Sriram 1200 16552308
6 Sriram Venkatapathy 1100 16991538
7 Jack Li 1000 16731664
8 Sam Parsi 845 16005945